NICARAGUA

                                                         

Desenvolupament d'iniciatives cap al emprendimiento de l'ocupació, des d'una perspectiva de concertació territorial

DESCRIPCIÓ

La proposta  pretén millorar les condicions de l'accés a la  ocupació digna i estable, en els  municipis  de Telpaneca, Les Sabanes i Yalagüina  potenciant iniciatives de desenvolupament econòmic local com a part de l'estratègia de reducció de la pobresa en aquests municipis, actuant en el marc de les polítiques locals (PNDHS 2012/2016/ PMDH2012/2018)

Es promouran processos econòmic-productius de 59 famílies, (producció de maduixes, productes agropecuaris i artesania de bambú) reforçant el procés de concertació local cap a la governabilitat democràtica, amb el compromís i sota el principi d'elevar les capacitats d'incidència associativa.

Articulant el corredor turístic rural sostenible, potencializando les diverses alternatives del sector i aprofitant la ubicació estratègica d'aquests municipis, amb carretera internacional de transport massiu de càrrega i passatgers, i la seva incidència en els circuits turístics (Ruta del Cafè, Ruta de Sandino i Ruta del Canó de Somoto) com un element de competitivitat.

DESTINATARIS 

Els destinataris directes són 44 productores i 15 productors  de les comunitats del Castillito(Municipi Les Sabanes), Sant Francisco (Municipi de Telpaneca) i del sector urbà marginal del Municipi de Yalagüina. Municipis classificats en pobresa severa, en els quals el 52% de les necessitats bàsiques de la població no estan satisfetes.

La principal font d'ingressos en la família la representa la sembra de grans bàsics, la ramaderia i cultiu de cafè en petita escala. En les comunitats situades a la vora de la via Panamericana s'ha desenvolupat gradualment una activitat econòmica i comercial en els rubros de agroindustria alimentosa i artesania, de forma desarticulada.

FINANÇAMENT

Fons Mallorquí de solidaritat i cooperació, 99.000 €

EXECUCIÓ 

Desembre 2015 a Desembre 2018

SOCI LOCAL

UCOM (Unitat de Concertació i Cooperació Municipalista)
                                                           

Rehabilitació d'un pou per millorar l'accés a aigua potable als habitants de la comunitat Enoc Ortez, Totogalpa

DESCRIPCIÓ

La present microacción consisteix en la rehabilitació d'un pou comunitari ja perforat que proveïa d'aigua potable a part dels habitants de la comunitat de Enoc Ortéz. Aquesta proposta és de primera necessitat per als seus pobladors ja que 40 famílies depenen exclusivament d'aquesta obra que presenta grans deficiències de proveïment d'aigua potable a causa de la baixada del nivell de l'aigua del pou després de dos anys de sequera no sent possible ara usar el pou per al seu ús quotidià d'aigua per a consum humà i per a reg, que garanteixi una vida adequada de les famílies de Enoc Ortez.

El pou perforat compta amb 320 peus de profunditat, situat en una zona estratègica de la comunitat caracteritzada per tenir una quantitat d'habitatges i famílies centralitzades, no obstant això, necessita ser rehabilitat en la seva infraestructura física i de subministrament perquè pugui respondre a la demanda actual d'aigua requerida per la població per al consum humà i per a reg.

La microacción és una iniciativa complementària a l'execució del projecte d'Enfortiment a la Sobirania Alimentària i Seguretat Hídrica presentat en aquest període de convocatòria per a l'any 2016 i complementa de la mateixa manera al projecte presentat i actualment en execució en la convocatòria 2014 “Promoció de la Soberania Alimentaria en 15 comunitats de Totogalpa”.

DESTINATARIS 

La població directa beneficiària s'identifica dins de la població constituïda per 40 famílies localitzades al voltant del pou perforat comunitari de Enoc Ortéz, equivalent a 147 persones de les quals 89 són dones.

FINANÇAMENT 

Junt Castella i Lleó 35.550 €

EXECUCIÓ 

Novembre 2016 a Març 2017

SOCI LOCAL

Institut per a la Promoció Humana INPRHU
                                                                  

Augment de les capacitats de l'administració pública municipal per assumir el seu rol en el desenvolupament econòmic en els municipis de Telpaneca, Yalagüina i Les Sabanes (dpto. Madriz, Nicaragua), mitjançant l'enfortiment de quatre emprendimientos de l'economia familiar rural i urbana.

DESCRIPCIÓ 

La proposta pretén enfortir les capacitats de tres municipis en el Departament de Madriz(Nicaragua) com a element estratègic en la lluita contra la pobresa, incidint en el desenvolupament de l'economia local des d'un enfocament inclusiu i sostenible, i fomentant la plena ocupació i el treball decent, en alineació amb l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 8 de la nova agenda per al desenvolupament de l'ONU. S'enfortirà el rol dels emprendimientos de l'economia familiar rural i urbana, mitjançant l'acció cooperativa i comunitària. I s'impulsarà la dinamització i enfortiment del procés de la gestió municipal en el desenvolupament del territori, partint de les seves capacitats endogenes i dels seus habitants.Es promouran processos productius de 4 cooperatives a les àrees de productes làctics, artesania de bambú, turisme i producció de l'agricultura familiar, treballant des d'una perspectiva de desenvolupament d'iniciatives reeixides cap a un vigorós sector innovador, socialment responsable i integrat als fluxos de comerç i inversió, sent un element de dinamització de les economies locals perquè els municipis puguin accelerar el seu creixement econòmic i millorar les condicions socials dels seus ciutadans/as.L'actuació incidirà des de la perspectiva de Gènere en Desenvolupament, assegurant l'equitat i igualtat de condicions per a homes i dones en les diferents activitats generades pel projecte i els seus resultats, i durant totes les seves fases. A més, des d'un enfocament de gestió ambiental, s'impulsaran pràctiques de cultius i transformació de productes agroecológicos, sostenibles i amigables amb el medi ambient.

DESTINATARIS

Els protagonistes directes de l'acció seran 312 persones, de les quals el 91,50% són dones i el 8,50% són homes. Oscil·len entre les edats de 10 a 65 anys, rang que es denomina Població en Edat de Treballar PET. Totes/us estan integrats en emprendimientos dirigits a les activitats econòmiques de Turisme i Gastronomia, Artesanies de Bambú i Producció de l'Agricultura Familiar i Cooperativa.

FINANÇAMENT

Ajuntament de Madrid

ENTITAT SOL·LICITANT

Treball Solidari i TDR (Taller de Solidaritat)

EXECUCIÓ 

Abril 2017 a Març 2019

SOCI LOCAL

UCOM (Unitat de Concertació i Cooperació Municipalista Madriz)
                                                                     

Enfortiment de la Sobirania Alimentària i Seguretat Hídrica en 12 comunitats del municipi de Totogalpa amb enfocament de gènere i adaptació al canvi climàticDESCRIPCIÓ

El projecte pretén contribuir a la reducció de la pobresa i al desenvolupament integral, sostenible i equitatiu de 305 famílies indígenes de 12 comunitats rurals del municipi de Totogalpa, situades en el corredor sec centroamericano. Es dinamitzarà el treball familiar, enfortint les capacitats productives de les famílies a través de l'execució d'activitats que contribueixin a millorar la seva qualitat de vida, garantint la Sobirania Alimentària i Nutricional i contribuint a la seguretat hídrica de les famílies millorant l'accés a l'aigua, juntament amb accions mitigadoras d'adaptació al canvi climàtic a través d'un procés d'intervenció horitzontal amb enfocament de gènere.Es diversificarà i augmentarà la producció d'aliments establint 200 pomes de cultiu amb 6 varietats de frijol crioll, seleccionades de les varietats experimentades en el projecte: Promoció de la Sobirania Alimentària en 10 comunitats rurals del municipi de Totogalpa, que constitueixen la principal font d'aliment de les llars rurals, implementant 105 horts familiars amb sistemes de microriego per incrementar la producció d'hortalisses mitjançant el mètode de cultiu biointensivo i promovent la criança d'aus. Fomentant una agricultura sostenible, a través de pràctiques amigabes amb el medi ambient, promovent l'ús pràctiques ancestrals,amb èmfasi en la protecció i recuperació de llavors de frijol crioll adaptades a les condicions agroclimaticas, conservació dels sòls per millorar la seva fertilitat i incrementar el rendiment dels cultius, contrarestar les perdudes postcosechamillorant les pràctiques de maneig i infraestructures d'emmagatzematge enfortint els Banc de llavor de frijol i una Banc de llavors central  situat al Centre d'Educació Alternativa Rural.Es realitzessin processos de formació i capacitació integrals en horts familiars, llavors criolles, cultius biointensivos i seguretat hídrica amb un módelo d'intervenció amb enfocament de gènere i un model transversal amb pertinència cap a l'adaptabilitat i resiliència davant el canvi climàtic, prenent en consideració que les accions d'aquest projecte es desenvolupessin en una de les zones més crítiques del corredor sec nicaraguense, centroamericano. Totes aquestes accions complementades amb un procés de promoció i divulgació permanent entre els comunitaris, organitzacions de la societat civil i institucions governamentals claus que intervenen al territori.

Així com assistència i ajuda tècnica en les intervencions agrícoles perquè els productors/as millorin les pràctiques en les seves parcel·les, la qual cosa permetrà augmentar la seva productivitat.Es promourà la reforestació i una millor gestió de l'aigua, mitjançant la protecció dels aqüífers, l'establiment de 41 cisternes recol·lectores d'aigua, la rehabilitació de 3 pous comunitaris i l'enfortiment dels CAPS, Comitès d'Aigua Potable a través de  capacitacions en la gestió, proveïment, sanejament i conservació de l'aigua en les comunitats. A través d'una bona gestió dels recursos naturals i de les activitats mitigadoras, el projecte contribuirà també a incrementar la resiliència dels agricultors al canvi climàtic. La proposta es basa en l'enfortiment de les capacitats locals a través de les estructures comunals o comunitàries, implementant la metodologia de Camperol a Camperol.

DESTINATARIS 

La població directa beneficiària s'identifica dins de la població més vulnerable, són 305 famílies amb escassos recursos econòmics, en la seva majoria indígenes Chorotegas de les comunitats rurals de les microrregiones de Sabana Gran i Sant diumenge. Aquestes famílies depenen principalment de l'agricultura, posseeixen propietats menors a les 50 pomes, i els seus mitjans de vida es veuen afectats pel canvi climàtic, i les seves conseqüències sobre la seguretat alimentària.

La població indirecta són 1525 familiars dels beneficiaris, als qui s'estenen els béns i serveis que el projecte generi. Aquesta població veurà augmentada la seva disponibilitat i consum d'aliments, així com millorats els seus nivells de nutrició. Es beneficiaran també d'una millora en l'accés a l'aigua potable, així com la resta dels pobladors de les comunitats on s'executarà el projecte.

FINANÇAMENT

Junt de Castella i Lleó, 119.760  €

EXECUCIÓ

 Desembre 2016 a desembre 2017

SOCI LOCAL

 Institut de Promoció Humana (INPRHU-*Somoto)
                                                                   

“Projecte per a la Promoció de la Sobirania Alimentària en 15 comunitats rurals de Totogalpa.”

DESCRIPCIÓ
El projecte pretén contribuir a la reducció de la pobresa i al desenvolupament integral, sostenible i equitatiu de 180 famílies indígenes de 15 comunitats rurals del municipi de Totogalpa.

Es dinamitzarà el treball familiar, enfortint les capacitats productives de les famílies a través de l'execució d'activitats que contribueixin a millorar la seva qualitat de vida, garantint la Sobirania Alimentària i Nutricional.

Es diversificarà i augmentarà la producció d'aliments establint pomes de cultius de grans bàsics criolls, implementant 100 horts familiars amb sistemes de microriego per a la producció d'hortalisses i fruiteres, i promovent la criança d'aus.

Es realitzen processos de formació i capacitació, per al maneig, manipulació i transformació d'aliments, incidint en l'aprofitament dels aliments locals i ancestrals per millorar els sistemes i pràctiques alimenticicias i nutricionals.

Així com assistència i ajuda tècnica en les intervencions agrícoles perquè els productors/as millorin les pràctiques en les seves parcel·les, la qual cosa permetrà augmentar la seva productivitat.

DESTINATARIS / USUARIS
180 famílies de comunitats rurals

FINANÇAMENT
Junt Castella i Lleó. 105.910 €

EXECUCIÓ

Juny 2015 a Maig 2016

SOCI LOCAL

INPRHU (Institut de Promoció Humana)
“Millora de l'accés i tractament de l'aigua potable per a famílies camperoles”

DESCRIPCIÓ
Aquest projecte pretén contribuir a atenuar els problemes d'aigua i sanejament existents en 12 comunitats rurals del Municipi de Totogalpa, en el Departament de Madriz.
La intervenció comprèn dos aspectes bàsics: la  rehabilitació i construcció  dels sistemes de proveïment d'aigua comunitari, amb base en el procés de autoconstrucción, i la capacitació de la població beneficiària en matèria de sanitat mediambiental i organització comunitària.

DESTINATARIS / USUARIS
200 famílies camperoles de les comunitats de Santo Domingo i Sabana Gran.

FINANÇAMENT
Ajuntament de Palma: 42.000 €.
Any d'aprovació : 2010

RESULTATS OBTINGUTS
S'han rehabilitat tres pous i s'han construït 15 cisternes recol·lectores d'aigua de pluja.  S'han impartit tallers i assistències tècniques a les famílies sobre ús i maneig adequat de l'aigua i sanejament ambiental i capacitacions als comitès locals d'aigua., aconseguint així els resultats previstos; sistemes d'aigua construïts i/o rehabilitats, comunitaris organitzats i capacitats en l'ús adequat de l'aigua i enfortida l'organització comunitària.
PROJECTES ANTERIORS

 • 2010  Fons Mallorquí de Cooperació i Solidaritat“Millora cadena productiva i comercial de la Mel” 30.000,00 €
 • 2010  Govern dels Illes Balears. “Sistemes agroforestales integrals en les subcuencas de Sant Gabriel i Mancotal” 114.321,01 €
 • 2008  Ajuntament de Palma. Programa d'habitatges rurals de 15 famílies. 44.203,00 €
 • 2008  Govern dels Illes Balears. “Suport al desenvolupament sostenible de 200 famílies camperoles”. 118.712,32 €
 • 2007  Ajuntament de Palma. Desenvolupament rural dels petits productors de fríjol. 29.500,00 €
 • 2007  Fons Mallorquí de Cooperació i Solidaritat. IIIª Fase del Projecte: Centre d'Educació Alternativa Rural (CEAR). 25.000,00 €
 • 2006  Ajuntament de Palma. Creació de microempresa freidora de patates en comunitat La Fita. 23.459,00 €
 • 2006  Fons Mallorquí de Cooperació i Solidaritat. IIª Fase del Projecte: Centre de EducaciònAlternativa Rural (CEAR). 25.000,00 €
 • 2005  Fons Mallorquí de Cooperació i Solidaritat. Centre de Educaciòn Alternativa Rural per a Joves camperols/as Chorotegas”. 26.595,35 €
 • 2003  Ajuntament de Palma. “Creació d'un banc de terres”. 51.750,00 €
 • 2002  Ajuntament de Palma. “Cultiu de llavors de patates i sistemes de reg”. 36.059,20 €
 • 2001  Ajuntament de Palma. “Cultiu orgànic patates”. 50.555,46 €

entreuentrar
© Treballsolidari.orgcreat en Bluekea